Missie, visie en waarden

Missie contextbegeleiding en contextbegeleiding autonoom wonen

CJGB wil kwetsbare kinderen, jongeren, gezinnen en hun context in hun kracht zetten zodat ze opnieuw hun eigen weg kunnen gaan. Met goesting en vanuit expertise in het omgaan met kwetsbare contexten gaan we samen mét de context passend in actie.

 

Visie

1.
Kinderen, jongeren en gezinnen zijn ‘de piloot’ van de begeleidingen. Zij hebben de regie. Zij bepalen de doelen, de weg en de bestemming. Begeleiders zijn de supporters van het traject dat het gezin of de jongere aflegt. Begeleiders zijn de zuurstof (zijn flexibel, dynamisch en creatief in hun aanpak).

2.
We geloven in de krachten van kinderen, jongeren en gezinnen en zetten die krachten in het licht. Hen opnieuw doen geloven in hun toekomst en hen perspectief laten zien zodat ze op eigen kracht verder kunnen, is ons doel.

3.
Samenwerken is fundamenteel. We zetten het netwerk van kinderen, jongeren en gezinnen in om tot duurzame verandering te komen. We doen zowel beroep op het sociale netwerk van het gezin of de jongere, als op het professioneel netwerk. Indien er weinig netwerk is, dan gaan we samen op zoek naar netwerk.
Ook op organisatieniveau zoeken we naar samenwerkingsverbanden die ons aanbod kunnen versterken.

4.
We gaan voor een toegankelijk aanbod. Met elke vraag van een jongere of een gezin gaan we aan de slag. We willen het recht op hulp maximaal invullen. We blijven na afloop van de begeleiding openstaan voor vragen van een jongere of een gezin en geven vorm aan actieve nazorg.

5.
Maatschappelijke participatie van kinderen, jongeren en gezinnen vinden we belangrijk. We streven er naar dat mensen zich verbonden voelen met de samenleving.

6.
We dragen een verantwoordelijkheid t.a.v. de kinderen, jongeren en gezinnen waar we mee werken. Samen met de context bewaken we de veiligheid van alle gezinsleden en de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren.

Waarden

We werken vanuit een warme begeleidershouding. Dit uit zich in luisteren, aandacht geven, nabij zijn, noden van kinderen, jongeren of gezinnen opvangen en er op een goede manier op inspelen, bekommerd zijn, toegewijd zijn. Vanuit die houding geven we invulling aan onderstaande waarden.

Authenticiteit
We zijn echt en open in alle contacten.
We zijn onszelf en handelen vanuit een interne gedrevenheid.
We stellen ons kwetsbaar op en laten ons raken door de verhalen van kinderen, jongeren en gezinnen.

Verbinding - verbondenheid
Zich verbonden voelen is nodig om te leven en om te groeien.
We werken aan verbondenheid op alle niveau’s : in het gezin en z’n context, van een CB AW-jongere naar zijn context, van het gezin naar buiten (o.a. school, werk, vrijetijd, buurt).
We zetten ook in op verbondenheid en samenwerking tussen collega’s, tussen teams, en op verbondenheid en samenwerking binnen de organisatie, over organisaties heen en met de maatschappij.

Betrouwbaar
We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We zijn transparant.
We zijn geloofwaardig. Kinderen, jongeren, gezinnen en partners waar we mee samenwerken weten wat ze aan ons hebben.

Betrokkenheid
We engageren ons en zetten ons in in functie van een betere toekomst en een nieuw perspectief voor de jongeren of de gezinnen.
We gaan er voor. Wij zijn de supporters van de kinderen, jongeren en gezinnen.
Het is de verantwoordelijkheid van de begeleider om betrouwbaar en betrokken in actie te gaan.

Gelijkwaardigheid
Alle mensen zijn even waardevol. We benaderen kinderen, jongeren, gezinnen en hun context op een respectvolle manier en zien hen als volwaardige partners.